OBCHODNÍ PODMÍNKY PROJEKTU EVERFUND SPOLEČNOSTI PLZEŇ 2015, o.p.s

Prosím, přečtěte si pečlivě tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky) předtím, než začnete využívat služby nebo webové stránky zprostředkované projektem EVERFUND - provozovaným společností Plzeň 2015 o.p.s , IČ 29109124, se sídlem Plzeň, Pražská 309/19, PSČ 301 00 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle O, vložce 145.

Obchodní podmínky stanoví zásady provozu a užívání webových stránek www.everfund.cz  pro Autory projektů zveřejněných na Webových stránkách a zásady užívání služeb poskytovaných projektem EVERFUND  (dále jen „Služby“).

Definice dalších základních pojmů

EVERFUND, Zprostředkovatel, Provozovatel – společnost Plzeň 2015 o.p.s. , IČ 29109124, se sídlem Plzeň, Pražská 309/19, PSČ 301 00 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle O, vložce 145, provozující internetové stránky na adrese www.everfund.cz.

Webové stránky, Platforma,  www.everfund.cz– internetové stránky a služby provozované společností Plzeň 2015 o.p.s. dostupné na adrese www.everfund.cz.

Projekt – záměr Zakladatele projektu prezentovaný na Webových stránkách, za účelem získání finančních prostředků či jiného nepeněžitého plnění od jednotlivých Zákazníků na jeho realizaci; může se jednat o umělecký, hudební, filmový projekt apod.

Autor projektu – fyzická nebo právnická osoba, která Provozovateli zašle žádost o zveřejnění Projektu a jejíž Projekt je po vstupní konzultaci s Provozovatelem prezentován potenciálním Zákazníkům prostřednictvím Webových stránek,

Úspěšný projekt – Projekt prezentovaný na www.everfund.cz, pro který byly splněny Autorem projektu stanovené podmínky, a to dosažení požadované částky či jiných  nepeněžitých plnění od Zákazníků a dosažení této částky či jiného plnění ve stanoveném časové lhůtě.

Neúspěšný projekt – Projekt prezentovaný na www.everfund.cz, pro který nebyly splněny Autorem projektu stanovené podmínky, a to dosažení cílové částky zákazníků či jiného plnění v požadovaném časové lhůtě.

Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, registrovaná k účtu na www.everfund.cz, nakupující předem stanovenou Odměnu (produkt nebo službu za uvedenou cenu), popř. zavazující se k poskytnutí určitého plnění Autorovi projektu (zejména provedení určitého díla, darování / zapůjčení / vypůjčení určité věci či práv atp.).

Odměna – předem stanovený produkt nebo služba, kterou Autor projektu nabízí s cenou u Projektu uvedenou.

Uživatel – jakákoli fyzická nebo právnická osoba (Autor projektu, Zákazník, neregistrovaná osoba), která využívá služby poskytované společností Plzeň 2015 o.p.s. na www.everfund.cz v rámci projektu EVERFUND.

Uživatelské příspěvky - obsah, videa, audioklipy, písemné komentáře z fór, data, texty, fotografie, software, skripty, grafiku nebo jiné informace na Webových stránkách 

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek, nebo kterékoli ze služeb EVERFUND, Uživatel potvrzuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl a souhlasí a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat, a to včetně veškerých podmínek, zásad a pokynů, které jsou do těchto Obchodních podmínek zahrnuty odkazem, bez výhrady.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na www.everfund.cz.

EVERFUND si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo nahradit kterékoli ustanovení z Obchodních podmínek, nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit službu Webových stránek (zejména dostupnost jakékoli funkce nebo obsahu), uveřejněním těchto změn na Webových stránkách nebo v e-mailovém oznámení Uživatelům. Uživatelé jsou oprávněni takovéto změny odmítnout a z tohoto důvodu vypovědět závazek spojený s používáním Platformy, a to ve výpovědní době 1 měsíce od oznámení změn ze strany Provozovatele.

EVERFUND může rovněž stanovit omezení určitých funkcí a služeb nebo omezit přístup Uživatelů ke kterékoli nebo veškerým službám bez oznámení a bez odpovědnosti za jakoukoli škodu a újmu tímto způsobenou.

Oprávnění uživatelé

Služby jsou k dispozici pouze svéprávným osobám ve věku minimálně 18 let. Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením internetových stránek či zasláním Projektu a jakoukoli další aktivní účastí prohlašujete a zaručujete se, že jste plnoletou, svéprávnou fyzickou osobou, popř. osobou v rámci právnické osoby, která je způsobilá k uzavírání závazných smluv, a že veškeré registrační údaje, které jsou Vámi předkládány, jsou přesné a pravdivé.

Provozovatel může dle svého výlučného uvážení odmítnout nabízet Službu kterékoli fyzické nebo právnické osobě.

Registrace

Podmínkou užívání určitých služeb ze strany Provozovatele je registrace Uživatele u Provozovatele a volba hesla. Jako uživatelské jméno slouží e-mailová adresa Uživatele.

Uživatelé jsou povinni poskytnout Provozovateli přesné a úplné registrační údaje a tyto údaje pravidelně aktualizovat. Uživatel nesmí použít účet jiného Uživatele. V případě, že dojde k neoprávněnému použití účtu Uživatele, je tento Uživatel povinen písemně oznámit Provozovateli takovéto neoprávněné použití účtu nebo jiné porušení bezpečnosti účtu, o kterém se dozví.

EVERFUND si vyhrazuje právo zamítnout registraci Uživatele nebo ji zrušit, dle svého výlučného uvážení.

Autoři projektů – získávání peněz od  Zákazníků

Webový stránky jsou online systémem a platformou, v rámci které lze získat financování či jiné nepeněžité plnění pro tvůrčí projekty. Provozovatel povoluje Autorům projektu, kteří zapíší své Projekty na seznam uveřejněný na Webových stránkách, aby získali finanční prostředky či jiné plnění od jiných Uživatelů, ve lhůtě uvedené v zápisu daného projektu do seznamu. Provozovatel je zprostředkovatelem plnění mezi Autory projektů a Zákazníky. Provozovatel umožňuje Autorům projektu prezentovat své Projekty na www.everfund.cz. Provozovatel však nijak neodpovídá za vzniklou škodu či újmu v souvislosti s Projektem.

Veškerá peněžitá plnění jsou shromažďována na k tomu založeném účtu vedeném společností PayU Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 24129119, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181237, (dále jen jako „PayU“).

Zprostředkovatel ani Autor projektu nejsou oprávněni jakkoliv nakládat s těmito prostředky do doby ukončení termínu Projektu. O průběhu Projektu až do doby jeho úspěšného nebo neúspěšného ukončení bude Zákazník průběžně informován Zprostředkovatelem prostřednictvím  www.everfund.cz po přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

Autoři projektů zcela odpovídají za své Projekty, zejména za poskytnutí přesných a nezavádějících informací a splnění veškerých závazků uvedených v zápisu jakéhokoli Projektu, který vytvoří. Provozovatel nedohlíží na kvalitu, plnění ani přesnost jakýchkoli Projektů prezentovaných na  www.everfund.cz. Veškerá jednání s kterýmkoli Uživatelem nebo jakýmikoli jinými právnickými anebo fyzickými osobami nalezenými prostřednictvím Služby jsou vedeny výlučně mezi Autory projektu a těmito Uživateli, právnickými anebo fyzickými osobami.

Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu, újmu nebo ztrátu utrpěnou v důsledku interakcí mezi Uživatelem s jakýmikoli takovými právnickými anebo fyzickými osobami a Autory projektů, ani za aktivity Autorů projektů, zejména za dodání zboží a služeb a jakékoli jiné podmínky, záruky nebo prohlášení související se seznamy Projektů na Webových stránkách.

Veškeré finanční prostředky pro Autory projektů jsou inkasovány Provozovatelem prostřednictvím účtu/ů PayU. Jakmile Provozovatel obdrží na svůj účet PayU finanční prostředky, jež jsou určeny pro Autora projektu na realizaci Projektu, a Projekt je úspěšně financován ve stanoveném termínu, Provozovatel převede tyto finanční prostředky na účet Autora projektu. Provozovatel následně zasílá inkasované finanční prostředky převodem ze svého bankovního účtu na bankovní účet Autora projektu, a to obvykle do 7 až 10 pracovních dnů ode dne splnění všech podmínek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za fungování systému PayU.

Pokud Projekt není úspěšně financován do konce lhůty pro tento Projekt, jakékoli finanční prostředky inkasované Provozovatelem, které nejsou převedeny na účet Autora projektu, budou automaticky vráceny příslušnému Zákazníkovi na účet, z kterého byly odeslány. Provozovatel má právo kdykoliv Projekt zrušit. V případě Neúspěšného projektu nebo zrušeného Projektu se finanční prostředky vrací zpět Zákazníkovi,a  to ve výši ponížené o transakční poplatky.

Autoři projektů - získávání nepeněžitého plnění od Zákazníků

Mimo získávání výše popsaného financování lze skrze Webové stránky získat pro Projekty též jiná než peněžitá plnění. Takovým nepeněžitým plněním se rozumí zejména poskytnutí, zapůjčení či darování určitých služeb, věcí či práv ze strany Zákazníka Autorovi projektu.

Zprostředkovatel prostřednictvím Webových stránek umožňuje vznik právního vztahu mezi Autorem projektu, který poptává určité plnění a Zákazníkem, který naopak nepeněžité plnění nabízí.

Zprostředkoval zásadně není stranou právního vztahu vznikajícího mezi Autorem projektu a Zprostředkovatelem, proto mu z tohoto vztahu nevyplývají zásadně žádná práva ani povinnosti.

Zprostředkovatel povoluje Autorům projektu, kteří zapíší své Projekty na seznam na Webových stránkách, aby  poptávali plnění od jiných Uživatelů (Zákazníků) ve lhůtě uvedené v zápisu daného Projektu do seznamu.

Právní vztah vzniklý mezi Autorem projektu a Zákazníkem je předmětem zvláštní samostatné právní úpravy mezi těmito stranami. Předmět právního vztahu vzniklého mezi Autorem projektu a Zákazníkem je odvislý od ujednání sjednaných a uzavřených mezi stranami (tedy Autorem projektu a Zákazníkem), kdy Zprostředkovatel nemá žádný vliv na obsah vzájemných závazků, plnění samotných závazků, či odpovědnost ze závazků vzešlých.

Zprostředkovatel neodpovídá za žádnou škodu, újmu nebo ztrátu vzniklou v důsledku právních vztahů vzniklých skrze Webové stránky mezi Autorem projektu a dalšími osobami. Zejména Zprostředkovatel neodpovídá za dodání zboží, služeb či jakékoli jiné podmínky nebo plnění, záruky nebo prohlášení související se seznamy Projektů na Webových stránkách.

V případě, že Autor projektu dostane více nabídek na nepeněžitá plnění od Zákazníků, není vázán první z nabídek, ale náleží mu právo vybrat si zeZákazníků toho, se kterým uzavře dohodu o poskytnutí nepeněžitého plnění.

Komunikace mezi Autorem projektu a Zákazníkem probíhá na základě elektronické korespondence skrze Webové stránky Zprostředkovatele.

V případě, že Zákazník nehodlá poskytnout plnění bezúplatně, zasílá skrze Webové stránky požadované protiplnění ze strany Autora projektu, aby se Autor projektu s nabídkou mohl řádně seznámit.

Každý Autor projektu je povinen odpovědět na všechny nabídky zaslané od Zákazníků bez zbytečné prodlevy.

V případě, že Zákazník není schopen resp. ochoten poskytnout nepeněžité plnění v plné výši, může přijmout Autor projektu i plnění částečné i od více Zákazníků najednou, tak aby byla uspokojena jeho poptávka na nepeněžitá plnění v rámci Projektu v plné výši. Smluvní podmínky si Autor projektu sjedná s každým ze Zákazníků samostatně.

Vyhodnocení Projektu, který poptává současně peněžité i nepeněžité plnění

V případě, že Autor projektu poptává pro svůj Projekt uvedený v seznamu na Webových stránkách současně peněžité i nepeněžité plnění, jedná se o Úspěšný projekt i v případě, že dojde k akumulování pouze peněžitého plnění v rozsahu, který převyšuje požadovanou částku od Zákazníků za podmínek, že si Autor projektu může za vybrané peněžité plnění dovolit realizaci poptávaného nepeněžitého plnění, které předtím v rámci Webových stránek ocenil na určitou peněžitou částku.

Poplatky a platby

Registrace a vedení účtu je pro Uživatele zdarma. Některé další služby Provozovatele však mohou být zpoplatněny. Zprostředkovatel inkasuje všechny finanční prostředky prostřednictvím účtu PayU. Pokud Uživatel užívá službu, která je zpoplatněna, má možnost přezkoumat a schválit poplatky, které mu budou účtovány a může se rozhodnout, zda takovou službu využije. Jedná se především o poplatek v případě Úspěšného projektu, který náleží Zprostředkovateli za úspěšné zprostředkování peněžitého i nepeněžitého plnění pro Autora projektu.

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby a okolností tyto poplatky měnit nebo stanovit nové poplatky. Jakékoli takové změny nabudou účinnosti poté, co je Provozovatel oznámí jejich uveřejněním na Webových stránkách nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživateli.

V případě Neúspěšného projektu nebo zrušeného Projektu se finanční prostředky vrací zpět Zákazníkovi ponížené o transakční poplatky.

Práva duševního vlastnictví

Název internetové stránky www.EVERFUND.cz a „EVERFUND“ a veškerá loga týkající se Služeb jsou buď ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Dále, veškerá záhlaví stránek, grafika Webových stránek, autorské ikony a skripty jsou servisními značkami, ochrannými známkami anebo propagačními prostředky společnosti Plzeň 2015 o.p.s. Tato nesmí být uživateli kopírována, napodobována ani užívána bez předchozího písemného souhlasu společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Veškerá práva související s Webovými stránkami a poskytovanými Službami, a jakýmikoli jinými technologiemi a jakýmkoli obsahem, vytvořeném nebo odvozeném na základě výše uvedeného, jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele.

Užíváním Webových stránek nebo služeb Provozovatele souhlasí Uživatel s tím, že služba obsahuje obsah zvláště poskytnutý společností Plzeň 2015 o.p.s., případně jejími partnery, a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví společnosti Plzeň 2015 o.p.s., případně jejích partnerů a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými zákonem chráněnými právy a právními předpisy.

Výše zmíněným obsahem se rozumí zejména videa, audioklipy, písemné komentáře z fór, informace, data, texty, fotografie, software, skripty, grafiku a interaktivní funkce, jež jsou vytvořeny, poskytnuty nebo jinak zpřístupněny Provozovatelem, popř. jejími partnery prostřednictvím Webových stránek nebo Služby . Uživatel se zavazuje dodržovat veškerá oznámení, informace a omezení týkající se autorských práv, která jsou uvedena v jakémkoli obsahu přístupném prostřednictvím Webových stránek nebo Služby. EVERFUND uděluje oprávněnému Uživateli Webových stránek nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřevoditelnou licenci k užívání, modifikaci a reprodukci obsahu uveřejněnému na Webových stránkách, výlučně pro účely jeho použití v souvislosti s poskytovanou službou. Užívání, reprodukce, modifikace, distribuce nebo uložení jakéhokoli obsahu pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno, pokud je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Plzeň 2015 o.p.s, nebo držitele autorských práv, uvedeného v oznámení o autorských právech, jež je součástí obsahu uvedeného na Webových stránkách.

Uživatel nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující:

 1. prodávat, licencovat, půjčovat/pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat jakýkoli obsah Webových stránek pro komerční účely nebo jakýmkoli způsobem, který porušuje práva kterékoli třetí osoby;
 2. dešifrovat, dekompilovat, demontovat, znovu vytvářet nebo se jinak pokoušet získat jakýkoli zdrojový kód nebo hlavní myšlenky nebo algoritmy kterékoli části Webových stránek, pokud platné právní předpisy v omezeném rozsahu výslovně nezakazují toto omezení;
 3. modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoli části Služby; nebo kopírovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět jakákoli práva, která získá na základě těchto Obchodních podmínek.

Práva duševního vlastnictví Uživatelů

Služba může poskytnout oprávněným Uživatelům možnost přidávat, vytvářet, nahrávat (upload), předkládat, distribuovat, shromažďovat nebo uveřejňovat (dále jedním slovem „předkládat“) Uživatelské příspěvky.

Předložením Uživatelských příspěvků  na Webové stránky nebo jinak prostřednictvím Služby činí Uživatel následující:

- uveřejňuje daný Uživatelský příspěvek a uděluje souhlas, že může být veřejně identifikován prostřednictvím emailové adresy, jakožto přihlašovacího údaje, v souvislosti s jakýmkoli takovým Uživatelským příspěvkem;

- tímto uděluje Uživatel Provozovateli celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, zcela uhrazenou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl, propagaci, realizaci a jinému úplnému využívání uživatelských příspěvků v souvislosti se Službou a Obchodními aktivitami Provozovatele (a jeho právních nástupců), včetně propagace a redistribuce celých Webových stránek nebo jejich části (a odvozených děl z nich) nebo Služby v jakýchkoli mediálních formátech, prostřednictvím jakýchkoli médií (včetně internetových stránek třetích osob);

- tímto uděluje každému Uživateli Webových stránek anebo Služby nevýhradní licenci k přístupu k Uživatelským příspěvkům prostřednictvím Webových stránek a Služby, a k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl, propagaci a realizaci těchto Uživatelských příspěvků výlučně pro osobní nekomerční účely;

- prohlašuje a zaručuje se, že (i) vlastní nebo jinak ovládá veškerá práva na veškerý obsah svých Uživatelských příspěvků, nebo že obsah těchto Uživatelských příspěvků je veřejným vlastnictvím, (ii) že má pravomoc jednat jménem vlastníků jakýchkoli práv, vlastnických titulů nebo podílů na jakémkoli obsahu svých Uživatelských příspěvků, smí užívat tento obsah, a udělit výše uvedená licenční práva, (iii) že má povolení užívat jméno a podobu každé identifikovatelné fyzické osoby a užívat identifikační nebo osobní údaje této osoby, dle Obchodních podmínek; a že (iv) je oprávněn udělit všechna výše uvedená práva k Uživatelským příspěvkům Provozovateli a všem uživatelům Služby;

- zavazuje se, že užívání nebo jiné využívání Uživatelských příspěvků  Provozovatelem a užívání nebo jiné využívání Webových stránek a Služby Uživateli, dle těchto Obchodních podmínek, nenaruší ani neporuší práva kterékoli třetí osoby, zejména jakákoli práva na ochranu soukromí, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví nebo zákonem chráněná práva;

- je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel má právo vymazat, editovat, modifikovat nebo překládat jakékoli materiály, obsah nebo informace, které Uživatel předloží; a že za veškeré informace, jež jsou uveřejněny nebo soukromě zaslány prostřednictvím  Webových stránek, výlučně odpovídá osoba, od které tento obsah pochází, a že Provozovatel neodpovídá za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu; dále že Provozovatel se nemůže zaručit za identitu jakýchkoli jiných Uživatelů, se kterými můžete přijít do kontaktu během užívání Služby;

- zavazuje se, že bude dodržovat veškeré platné místní, státní, národní i mezinárodní zákony a předpisy.

Provozovatel neschvaluje ani žádným způsobem nekontroluje jakékoli Uživatelské příspěvky. Provozovatel se nemůže zaručit za hodnověrnost jakýchkoli údajů, které o sobě poskytnou Uživatelé.

Uživatel potvrzuje, že jeho přístup k veškerým Uživatelským příspěvkům za použití Služby je na jeho vlastní riziko, přičemž nese výlučnou odpovědnost za jakoukoli škodu, újmu nebo ztrátu, kterou tím způsobí kterékoli osobě. Provozovatel nezaručuje, že kterýkoli Uživatelský příspěvek bude uveřejněn na internetových stránkách nebo prostřednictvím Služby. Provozovatel není povinen monitorovat Uživatelské příspěvky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli blokovat, odstranit, editovat nebo modifikovat jakékoli Uživatelské příspěvky z Webových stránek nebo Služby, bez předchozího oznámení a zdůvodnění (zejména po obdržení reklamací nebo obvinění od třetích osob nebo příslušných orgánů týkajících se těchto Uživatelských příspěvků, nebo pokud má Provozovatel podezření, že Uživatel porušil Obchodní podmínky), nebo bez jakéhokoli důvodu.

Zakázaná jednání

Podmínkou užívání Služby je, že se Uživatel zaváže, že nebude Službu užívat pro žádný účel, který tyto Obchodní podmínky zakazují. Služba (zejména jakýkoli obsah nebo Uživatelské příspěvky) je poskytována pouze pro omezené osobní nekomerční užívání (pokud Obchodní podmínky nepovolují něco jiného).

Uživatel nesmí provádět, bez omezení (přímo ani nepřímo), kteroukoli z následujících aktivit:

 • Nesmí (i) přijmout jakékoli opatření nebo (ii) nahrávat, načítat, uveřejňovat, předkládat ani jinak distribuovat nebo umožnit distribuci jakéhokoli obsahu prostřednictvím Služby, zejména jakýchkoli Uživatelských příspěvků, které:
 • jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;
 • jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné, zasahující do soukromí jiných osob, protiprávní, obscénní, urážlivé nebo vulgární;
 • porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo, právo na publicitu nebo jiné právo kterékoli jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo porušují jakýkoli zákon nebo smluvní povinnost;
 • představují nevyžádaný nebo neschválený reklamní nebo propagační materiál nebo jakýkoli reklamní e-mail (junk mail), spam nebo řetězový dopis; nebo
 • obsahují softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž cílem je narušení, poškození, omezení nebo zasahování do řádného fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení, nebo poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakémukoli systému, datům, heslu nebo jiným informacím EVERFUND nebo kterékoli třetí osoby.

Dále nesmí Uživatel:

 • přijmout jakékoli opatření, které představuje nebo může představovat (dle rozhodnutí na základě výlučného uvážení Provozovatele) nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení infrastruktury Provozovatele;
 • zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování Služby nebo jakýchkoli aktivit prováděných v rámci Služby;
 • obcházet jakákoli opatření, která Provozovatel může použít za účelem prevence nebo omezení přístupu ke Službě (nebo jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke Službě);
 • používat Mailist, Listserv, auto-responder v jakékoli formě, nebo spam v rámci Služby; ani
 • používat manuál nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné postupy k nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider)  jakékoli stránky Webových stránek.

Zdroje a internetové stránky třetích osob

Služba umožňuje Uživatelům připojit se k jiným internetovým stránkám nebo zdrojům na Internetu, jež nejsou pod kontrolou Provozovatele, přičemž tyto jiné internetové stránky nebo zdroje mohou obsahovat odkazy na internetové stránky. Pokud Uživatel vstupuje na internetové stránky, činí tak na vlastní riziko. Užíváním Webových stránek a Služby Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za zboží, služby, obsah, funkce, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoli jiný aspekt jiných internetových stránek nebo zdrojů (dále jen „Zdroje třetích osob“). Zahrnutí jakéhokoli takového odkazu neznamená schválení ani přidružení Provozovatele k jakýmkoli Zdrojům třetích osob ani jejich operátorům. Dále tímto Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo související s užíváním jakýchkoli Zdrojů třetích osob Uživatelem.

Ukončení přístupu

Provozovatel může kdykoli ukončit přístup Uživatele ke Službě nebo jakékoli její části, s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu, s oznámením nebo bez oznámení, s okamžitou účinností, což může vést k zabavení a zničení veškerých informací týkajících se účtu Uživatele. Pokud si Uživatel přeje ukončit svůj účet, může tak učinit splněním pokynů uvedených na Webových stránkách. Jakékoli poplatky uhrazené na základě této Smlouvy jsou nevratné. Veškerá ustanovení Obchodních podmínek, jež ze své povahy mají přetrvat i po ukončení účtu, platí i po ukončení účtu, zejména ustanovení týkající se duševního vlastnictví a omezení odpovědnosti.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Uživatel tímto dále potvrzuje, že Provozovatel nemá žádnou kontrolu ani žádnou povinnost přijmout jakékoli opatření ohledně toho,:

 • kteří uživatelé získají přístup na Webové stránky,
 • k jakému obsahu nebo Uživatelským příspěvkům má Uživatel přístup prostřednictvím Webových stránek,
 • jaké dopady na Uživatele může mít tento obsah nebo Uživatelské příspěvky,
 • jak má Uživatel vykládat nebo používat obsah nebo Uživatelské příspěvky, nebo
 • jaká opatření může přijmout, bude-li Uživateli zpřístupněn obsah nebo Uživatelské příspěvky.

Provozovatel je zproštěn veškeré odpovědnosti, zda Autorův Projekt bude vyhodnocen jako Úspěšný projekt nebo Neúspěšný projekt. Webové stránky mohou obsahovat nebo odkazovat na internetové stránky obsahující informace, které někteří lidé mohou považovat za urážlivé nebo nevhodné. Provozovatel neodpovídá za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost ani decentnost materiálů obsažených nebo zpřístupněných prostřednictvím Webových stránek nebo Služby.

Souhlas s elektronickým oznámením

Používáním Služby vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s přijímáním veškerých elektronických sdělení od společnosti EVERFUND, zejména oznámení, smluv, právně požadovaných oznámení (disclosures) nebo jiných informací souvisejících se Službou (dále společně jen jako „Oznámení“). EVERFUND může poskytnout tato elektronická Oznámení jejich uveřejněním na Webových stránkách. Pokud si Uživatel přeje zrušit svůj souhlas s elektronickým přijímáním Oznámení, musí tuto informaci zaslat prostřednictvím emailu Provozovateli.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživatelem a Platformou EVERFUND týkající se Služby a užívání Webových stránek, a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické) mezi Uživatelem a EVERFUND, týkající se Webových stránek.

Salvátorská klauzule

Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah, takže Obchodní podmínky jinak zůstanou v plné platnosti a účinnosti a budou vymahatelné

Znění případně pozměněných Obchodních podmínek či zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele.

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Obchodních podmínek vyplývající se řídí českým právem.

Obchodní podmínky EVERFUND, datum účinnosti od 20.2.2014